skip to Main Content
Enisa Gazija -Pajt: Odbrana magistarskog rada na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

U utorak, 08. februara 2012. godine Enisa Gazija –Pajt je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu odbranila magistarski rad na temu:

„Elči Ibrahim – pašina medresa u Travniku“

Koristimo priliku da čestitamo Enisi i zaželimo joj puno uspjeha u životu i radu.

Enisa Gazija-Pajt rođena je 28.05. 1979. godine u Sarajevu. Nakon završetka Gazi Husrev-begove medrese, upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i diplomira iz oblasti hadisa.

Zaposlena je u OŠ „Kiseljak 1“. Objavila je više radova u „Muallimu“, „Glasniku“, „Preporodu“, te je školske 2008/09. i 2009/10. godine proglašena za najuspješnijeg nastavnika vjeronauke Srednjo-bosanskog kantona.

U nastavku možete pročitati sažetak rada.

Elči hadži Ibrahim-pašina medresa sagrađena je u periodu između 1704-1706. godine. Sagradio ju je bosanski vezir Elči hadži Ibrahim-paša. Prva je i najstarija obrazovna institucija ovog tipa u Travniku. Za razliku od medrese Mehmed-paše Kukavice i medrese Mehmed-paše Muhsin-zadea, koje su se takodjer nalazile u Travniku, jedina je djelovala dugi niz godina. Prilikom svog dugogodišnjeg djelovanja Medresa je prolazila kroz različite periode koji su bitno utjecali na njen rad. U ovom istraživanju istražena su četiri perioda i to:

od osnivanja 1706. godine do 1878. godine (period turske uprave),

od 1878. godine do 1914. godine (period austro-ugarske vladavine),

od 1914. godine do 1942. godine (period I svjetskog rata, Kraljevine SHS i II svjetskog rata) i

od 1994. godine do danas.

U radu je dat posebnan osvrt na komparaciju “nekadašnje” i “sadašnje” Medrese, arhitektonske podatke, koncept rada, što posebno uključuje nastavni plan i program, udžbenike koji su se koristili i koji se sada koriste, nastavno osoblje te fond biblioteke.

Elči hadži Ibrahim-pašina medresa priznata je i registrovana od strane federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kao srednja škola. Nadživjela je desetine drugih, njoj sličnih medresa i ostavila neizbrisiv trag u povijesti školstva naše domovine.

 

Back To Top